Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
ספרים חדשים
49 ש''ח  89 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
מרץ 2018
311 עמודים
רכה
מספר קטלוגי 978-965-7052-34-1


יובל לוין, מייסד ועורך כתב העת National Affairs ועמית בכיר במרכז
לאתיקה ומדיניות ציבורית בוושינגטון הבירה, מנתח בספר זה את הבדלי
ההשקפות היסודיים שנתגלעו בין ברק ובין פיין בשורה של שאלות מפתח
הנוגעות לטבע האדם, למהותו של הצדק, לסמכותה של התבונה ולאופיו של
השינוי הרצוי בחברה. הבדלים פילוסופיים אלה מוסיפים לעצב במידה רבה
את נופן הפוליטי של הדמוקרטיות המודרניות החצויות בין שמרנים מימין ובין
ליברלים פרוגרסיבים משמאל. מי שמבקש להבין את הנסיבות שבהן נוצר קו
השבר הגדול של החיים הציבוריים בזמננו ולרדת לחקרו ימצא עניין רב בספרו
המרתק ומאיר העיניים של לוין.
הפולמוס הגדול
יובל לוין

 

המהפכה הצרפתית, שטלטלה את אירופה בשלהי המאה השמונה־העשרה, הורישה לנו, בין יתר הדברים, גם את ההבחנה הפוליטית המקובלת בין "ימין" ובין "שמאל" — חלוקה המשקפת את סדר ישיבתן של הסיעות השונות באסיפה הלאומית הצרפתית בשנת 1789 . ואולם, כפי שמראה יובל לוין בספרו הפולמוס הגדול, איש לא היטיב לבטא את חילוקי הדעות המהותיים בין המחנות הנצים משני הוגי דעות אשר צפו בהתפרצותה של המהפכה מעברה השני של התעלה. לצדם של המהפכנים בפריז התייצב העיתונאי והאקטיביסט האנגלי־אמריקני תומס פיין, שתלה תקוות רבות בהחלפת הסדר הישן, על עוולותיו ומוסדותיו המאובנים, בחברה מתוקנת, שוויונית ונאורה לעילא. מן העבר השני ניצב אדמנד ברק, אבי השמרנות המודרנית ומבקרה המעמיק ביותר של המהפכה, שהזהיר כי היומרה לברוא סדר חברתי מושלם וחדש בתכלית, תוך התעלמות מן הנהגים המסורתיים ומניסיונם המצטבר של הדורות, תמיט אסון על הרדיקלים ועל כל מי שיסור למרותם. המחלוקת הפרטית והפומבית בין השניים, שהתכתבו ביניהם, נפגשו פעמים מספר והשיבו בחיבוריהם איש לטיעוני חברו, נחשבת בעיני רבים לפולמוס האידיאולוגי החשוב ביותר שהתקיים אי פעם בשפה האנגלית.
   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים